Lắp đặt AVR , Transformer tại KCN Bình Xuyên

Sáng ngày 25/11/2019 nhân viên kỹ thuật của JYW VINA đã đến lặp đặt máy 1 AVR 800KVA ,  2 Transformer 300KAV và 1 Tranformer – 200KVA .

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

Bài viết liên quan